תנאי שימוש

משתמשים יקרים, 

אתר זה הוקם ומופעל על ידי החוויה האיסלנדית, ע.מ. 301393484 (להלן: “החוויה האיסלנדית”). 

החוויה האיסלנדית מציעה מידע ושירותים לאנשים המעוניינים לטייל באיסלנד, כגון: מדריכים כתובים, מדריכים קוליים, אפשרות להצטרף לקבוצת מסרים מידיים (בשלב זה מתנהלת בווצאפ) ובה עדכונים שונים, ייעוץ פרטני וכן בניית מסלול מותאם אישית. 

באמצעות האתר ניתן לרכוש את השירותים השונים המוצעים על ידי החוויה האיסלנדית. בהמשך תמצאו תמצית של תנאי השימוש שלנו. הם נועדו לסייע לכם להבין את עיקרי תנאי ההסכם ביניכם לבין החוויה האיסלנדית, אף שאינם מחליפים את תנאי השימוש המלאים שלנו. 

תנאי השימוש המלאים שלנו מפורטים בסעיפים שלאחר התמצית והם הסכם מחייב בין החוויה האיסלנדית לבין המשתמשים. עליכם לקרוא בעיון את תנאי תקנון האתר, מדיניות הפרטיות ומדיניות הקוקיות (Cookies) שלנו כתנאי לשימוש באתר. אלו התנאים החלים על המשתמשים באתר ועל התקשרויות בינינו, וכן כך גם תדעו כיצד אנו נוהגים במידע פרטי. 

לתשומת ליבכם, השימוש באתר על ידכם, לרבות העיון בו ורכישת מוצרים ושירותים, מהווה את  הסכמתכם ואישורכם את הוראות תקנון האתר. 

תנאי תקנון האתר, מדיניות הפרטיות ומדיניות הקוקיות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדים לנשים וגברים כאחד.

בברכה,

החוויה האיסלנדית

להלן תמצית תנאי השימוש, אשר אינה באה במקום תנאי השימוש המלאים המפורטים בהמשך ומחייבים את המשתמש: 

 1. השימוש באתר כפוף להוראות ותנאי התקנון. אין לעשות שימוש באתר אם אינך מסכים לתנאי התקנון.
 2. כדי להשתמש באתר על המשתמש להיות מגיל 18 ומעלה וכשיר משפטית לבצע את ההתקשרות.
 3. החוויה האיסלנדית תהיה רשאית לשנות את תנאי התקנון מעת לעת. 
 4. החוויה האיסלנדית רשאית להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, וכן לשנות את השירותים, כולם או חלקם, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ו/או חובת הנמקה.
 5. ניתן לרכוש חבילות שירותים שונות במסגרת האתר וכפי שמפורט בתקנון. חבילה בהתאמה אישית אינה ניתנת לרכישה באמצעות האתר, אלא ניתנת רק האפשרות לבקש הצעת מחיר. פרטי החבילות ותנאיהן מפורטות בסעיף 5 לתקנון. 
 6. מחירי כל חבילה יהיו כפי שיפורסם באתר מעת לעת. המחירים באתר כוללים מע”מ.
 7. רכישת חבילות כפופה לרישום לאתר.
 8. אתר החוויה האיסלנדית משווק, מפרסם ומאפשר רכישה של אטרקציות ו/או שירותים שמסופקים בפועל על-ידי צדדים שלישיים והם האחראים הבלעדיים לטיבם. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד החוויה האיסלנדית בקשר לאטרקציות כאמור שירכוש באמצעות האתר.
 9. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד החוויה האיסלנדית, לרבות בכל הנוגע לנזק ישיר או עקיף, הנובע מטיול באיסלנד ו/או שימוש או הסתמכות על מדריך טיול או פגישת ייעוץ או מסלול טיול מותאם אישית, והחוויה האיסלנדית לא תהיה אחראית למעשיו או תוצאות מעשיו של כל אדם. אין באמור במדריכי הטיול בכדי להוות חוות דעת להתאמת המסלול או הטיול לאדם כזה או אחר, להוות המלצה או ייעוץ או חוות דעת לגבי מסלול טיול או טיול באיסלנד בכלל.
 10. המידע במדריכי הטיול נכון למועד העדכון של מדריך הטיול הרלוונטי או פגישת הייעוץ או בניית מסלול טיול מותאם אישית בלבד.
 11. גישה אל מדריך הטיול כרוכה בחיבור זמין לאינטרנט.
 12. על ביטולי רכישת חבילות יחולו תנאי הביטול המפורטים בתקנון בסעיף 7.
 13. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות זכויות יוצרים) באתר והתוכן שפורסם בו (לרבות מדריכי הטיולים), תוכניות טיול בהתאמה אישית וכל מידע שיפורסם בקבוצת המסרים המיידיים יהיו בבעלותה הבלעדית של החוויה האיסלנדית.
 14. אין להשתמש, לשכפל, להעתיק (לרבות באמצעות אחסון באמצעי אלקטרוני או טכנולוגי אחר), להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג, לשדר, לבצע בפומבי ו/או להעמיד לרשות הציבור (לרבות באמצעים אלקטרוניים) כל קניין רוחני הקשור לאתר (לרבות תכנים דיגיטליים), מדריכי טיול, תוכניות טיול בהתאמה אישית או מידע בקבוצת המסרים המיידיים, שלא בהתאם לתקנון זה או הסכמה מראש ובכתב של החוויה האיסלנדית.
 15. בעצם הכניסה והשימוש באתר כל משתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר מתאפשר לו כמות שהוא (As-Is).
 16. החוויה האיסלנדית לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, הקשור בתפקוד לקוי של האתר ו/או בפעולה לפי תוכן המפורסם בו.
 17. כל משתמש ולקוח מתחייב לשפות ולפצות את החוויה האיסלנדית בכל מקרה שבו יפר את תנאי התקנון.
 18. כל תביעה של מזמין בגין כל עילה נגד החוויה האיסלנדית מתיישנת בתוך שנה מיום שנודע למשתמש עליה לראשונה.
 19. הדין החל על כל מחלוקת ו/או פרשנות בעניין התקנון הנו הדין הישראלי בלבד.
 20. סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו, בלבד.

תנאי שימוש למשתמש באתר

 1. מבוא

ההתקשרות של המשתמשים היא מול החוויה האיסלנדית (כהגדרתה בהמשך) בכל הנוגע לגלישה באתר, רכישת חבילות שונות, התשלום, ביטולים, ובמידת הצורך והזכאות – גם זיכויים (הכל בכפוף לאמור בתנאי השימוש). 

בכפוף לעמידה בתנאי התקנון, החוויה האיסלנדית מעניקה למזמין רישיון שימוש מוגבל, לא-בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, לעשות שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו בכפוף ובהתאם לתקנון.

 1. הגדרות

למונחים המפורטים להלן יהיה הפירוש המופיע לצדם אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

 1.   “החוויה האיסלנדית” – עסק המופעל על ידי מעיין יאני, עוסק מורשה מס’ 301393484. 
 2. מדריך טיול” – מדריך טיול כתוב ו/או קולי, מובנה מראש, עם לו”ז מסודר של ימי טיול עצמאיים.
 3.   האתר” – אתר אינטרנט בכתובת: https://touriceland.co.il/.   
 4.   לקוח” – משתמש אשר רכש שירותים ונרשם לאתר. 
 5.   משתמש” – כל משתמש באתר, לרבות משתמש אקראי הצורך תכנים המופיעים באתר וכן לקוח.
 6.   “קבוצת מסרים מידיים” – קבוצה שתנוהל על ידי החוויה האיסלנדית או מי מטעמה באחת הפלטפורמות של מסרים מיידיים, כפי שיוחלט באופן בלעדי על ידי החוויה האיסלנדית, ובה עדכונים שונים בקשר לאיסלנד והטיול בה.
 7. תוכן” – כל תוכן בכל פורמט ומדיה (בין אם קיים כיום ובין אם יהיה קיים בעתיד), לרבות וידאו, תמונות וטקסט המפורסם באתר או בקבוצת המסרים המיידיים.
 8.   התקנון” – תנאי השימוש למשתמש באתר להלן ומדיניות הפרטיות והקוקיות (Cookies) המפורסמת באתר. 
 1. הסכם מחייב בין הצדדים
  1. השימוש באתר כפוף להוראות ותנאי התקנון. אין לעשות שימוש באתר אם אינך מסכים לתנאי התקנון. 
  2. התקנון מהווה הסכם בין המשתמש לבין החוויה האיסלנדית.
  3.   התקנון הנו מסמך משפטי מחייב לכל דבר ועניין בין המשתמש לבין החוויה האיסלנדית. 
  4.   כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחות הקריאה בלבד והן לא ישמשו לפירוש תוכן הסעיפים.
  5. קבלה והסכמה של תנאי התקנון על ידי המשתמש הנן תנאי לרישום לאתר וקבלת חלק מהשירותים המסופקים באמצעותו
  6.   כדי להשתמש באתר על המשתמש להיות מגיל 18 ומעלה וכשיר משפטית לבצע את ההתקשרות. ככל שמשתמש מתחת לגיל 18 או מעל לגיל 18 אך לא כשיר לבצע את ההתקשרות – ביצוע פעולות אלו על ידו אסור, ויראו את ההתקשרות כאילו אושרה על ידי האפוטרופוס של המשתמש כאמור.
 2. שינוי תנאי התקנון; הפסקת שירות
  1.   החוויה האיסלנדית תהיה רשאית לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. החוויה האיסלנדית תהיה רשאית לשנות שימוש כזה או אחר במסגרת האתר משירות שלא בתשלום לשירות בתשלום, בכפוף להודעה מראש.
  2.   החוויה האיסלנדית אינה מחויבת להודיע (לא מראש ולא בדיעבד) על שינוי בתקנון באופן יזום, ותפרסם נוסח מעודכן מעת לעת באתר. על המשתמש לקרוא את התקנון טרם שימוש באתר ולוודא כי הוא מסכים לתנאי התקנון ומומלץ למשתמשים לשמור את תנאי התקנון לצורך עיון והשוואה עתידיים. 
  3.   על אף האמור, שינויים בתקנון יחולו רק על התקשרויות או עסקאות שטרם הושלמו נכון למועד שינוי התקנון. החוויה האיסלנדית רשאית להתנות את המשך השימוש באתר באישור מחדש של התקנון או השינויים בו.
  4.      החוויה האיסלנדית רשאית להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, לרבות מתן כל שירות באתר, וכן לשנות את השירותים, כולם או חלקם, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ו/או חובת הנמקה. לקוחות אשר רכשו שירותים טרם הפסקתם כאמור, יהיו זכאים להמשך קבלת השירותים למרות הפסקת שיווקם ומכירתם או קבלת זיכוי והחזר מלא של התשלום, כפי שיוחלט על ידי החוויה האיסלנדית לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה.
  5.      המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה בקשר לשינויים ו/או הפסקות פעילות כאמור לעיל. 
 3. חבילות החוויה האיסלנדית ורכישתן
  1. כללי
   1. להלן פירוט החבילות הניתנות לרכישה מהחוויה האיסלנדית ותנאיהן.
   2. מחירי כל חבילה יהיו כפי שיפורסם באתר מעת לעת. המחירים באתר כוללים מע”מ. 
   3. רכישת כל אחת מהחבילות כרוכה ברישום המשתמש לאתר. 

בכדי להירשם לאתר, המשתמש יידרש לספק את המידע הבא: שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון וכתובת אי-מייל. בנוסף, המשתמש יידרש לבחור סיסמא לחשבון בכדי שיוכל להיכנס ולצפות בתוכן אליו רכש מנוי. 

 במסגרת הרישום, המשתמש יוכל להזין את תאריך ההמראה לאיסלנד ותאריך החזרה לישראל וכן הערות נוספות להזמנה. מידע זה אינו חובה ונועד לספק לחוויה האיסלנדית מידע שיוכל לסייע לה לספק את השירותים ללקוח.

 1. ההרשמה לאתר היא אישית ללקוח עצמו בלבד. חל איסור להעביר את שם המשתמש והסיסמה לכל צד ג’ ו/או לאפשר בכל דרך אחרת גישה ו/או שימוש באתר ו/או במדריכי הטיול על ידי מי שאינו הלקוח.
 2. מובהר כי הערות שירשמו על ידי המשתמש במסגרת ההרשמה לא ייצרו כל חובה או התחייבות מצד החוויה האיסלנדית ולא יראו באספקת השירותים כקיבול של כל בקשה או תנאי שיופיע במסגרת ההערות ורק תנאי תקנון זה יחולו. 
 1.  חבילת הבסיס
  1.   מדריכי טיול:
   1. במסגרת חבילה זו ובכפוף לתשלום התמורה שתפורסם באתר עבור חבילה זו, הלקוח ירכוש מנוי לשנה אחת מיום הרכישה, למדריך טיול אחד מבין המדריכים שהחוויה האיסלנדית תציע במסגרת הרכישה. המינוי לא ניתן להקפאה, העברה או ביטול טרם תום השנה (למעט כאמור במפורש בסעיף 7 להלן).
   2. החוויה האיסלנדית עשויה להציע מספר מדריכי טיול שונים, בהתאם לאופי הטיול (למשל: משפחות, אקסטרים וכד’). כל לקוח יבחר את סוג המדריך המבוקש על ידו וברכישת חבילת בסיס ירכוש הלקוח אך ורק גישה לאותו מדריך ולא לכלל המדריכים הקיימים. ככל שלקוח יהיה מעוניין במדריך טיול מסוג נוסף, יהיה עליו לרכוש מנוי נוסף ולבחור במסגרתו במדריך הטיול הנוסף בו הוא מעוניין.
   3. הלקוח יהיה רשאי לגשת למדריך הטיול שנבחר באזור האישי אליו יירשם. מובהר כי לא ניתן להוריד את מדריך הטיול למחשב או לטלפון והוא יהיה זמין אך ורק באזור האישי בענן. גישה אל מדריך הטיול כרוכה בחיבור זמין לאינטרנט.
   4. מדריך טיול יכלול מסלולים מוכנים מראש לבחירת הלקוח, אשר יציעו מספר אפשרויות טיול, אטרקציות, לינה, אוכל, תחבורה, מידע על איסלנד וכד’, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החוויה האיסלנדית. 
   5. מדריכי הטיול עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לעדכונים שונים ושיקול דעתה הבלעדי של החוויה האיסלנדית. 
   6. יודגש כי מדריך טיול כולל רק את תוכנית הטיול היומית שתפורסם בו. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור: מדריך הטיול לא כולל את כל האפשרויות הקיימות בקשר לטיולים באיסלנד, לרבות אטרקציות, לינה, אוכל, תחבורה ועוד מידע כזה או אחר הרלוונטי לטיול באיסלנד. כמו כן, מדריך טיול לא כולל ליווי אישי, ייעוץ מכל סוג, הזמנת מקומות או בדיקתם הפרטנית, מענה על שאלות מכל סוג או סיוע לפני או במהלך השהות באיסלנד (למעט טיפול בתקלות טכניות ותפעול מדריך הטיול באתר)
  2.   קבוצת מסרים מיידיים:
   1. בנוסף, הלקוח יקבל ברקוד (או לינק) לכניסה לקבוצת המסרים המיידיים של החוויה האיסלנדית. המנוי לשימוש והחברות בקבוצה הוא לשנה אחת בלבד ולמספר הטלפון שבו נרשם הלקוח בעת רכישת החבילה. לא תתאפשר החלפת מספר או התחברות באמצעות מספר אחר או נוסף. 
   2. בקבוצת המסרים המיידיים תפרסם החוויה האיסלנדית מידע רלוונטי, לפי שיקול דעתה הבלעדי מבחינת תכנים וזמנים. בנוסף, החוויה האיסלנדית תהיה רשאית לפרסם במסגרת מסרי הקבוצה גם חומר פרסומי ושיווקי. לא יתאפשר להגיב או לערוך דיונים בקבוצה והיא תשמש אך ורק למשלוח הודעות על ידי החוויה האיסלנדית, לפי שיקול דעתה, לחברי הקבוצה. 
 2. חבילה בהתאמה אישית
  1.   חבילה בהתאמה אישית תכלול שירותי בניית תוכנית טיול אישית, מותאמת לדרישות הלקוח וכן גישה לקבוצת מסרים מיידיים כאמור בסעיף 5.2.2. 
  2. מטבעו, טיול בהתאמה אישית משתנה בין לקוח ללקוח. על כן, באמצעות האתר ניתן לפנות רק בבקשה לקבלת הצעת מחיר לחבילה זו באמצעות השארת פרטי קשר של המשתמש, ולא ניתן לרכוש באופן מקוון חבילה זו או כל חלק ממנה. 
  3. לאחר בקשת הצעת מחיר באמצעות האתר, נציג החוויה האיסלנדית ייצור קשר עם המשתמש בהתאם לפרטי הקשר שמסר ויקבל ממנו מידע רלוונטי, לרבות מספר המטיילים, אופי ומועד הטיול ועוד. 
  4. לאחר קבלת הפרטים על ידי המשתמש, החוויה האיסלנדית תשלח למשתמש הצעת מחיר ליציאת טיול מותאם אישית. 
  5. ככל והצעת המחיר תאושר על ידי הלקוח, תהליך העבודה של בניית תוכנית טיול אישית הנו: (א) שיחה (בזום או בטלפון) של נציג החוויה האיסלנדית עם הלקוח; (ב) משלוח טיוטת תכנית טיול ראשונית במייל ללקוח; (ג) סבב הערות ובקשות אחד של לקוח; (ד) שיחת סיכום למענה על שאלות ותיקונים נקודתיים בתוכנית הטיול; ו-(ה) שליחת מייל ובו תצורף תכנית הטיול הסופית. 
  6. התשלום עבור חבילה זו, בהתאם להצעת המחיר, יבוצע מראש וכתנאי לתחילת העבודה. 
  7.   ככל ומדובר בקבוצת מטיילים (יותר מזוג מטיילים אחד) עבורם בונים טיול מותאם אישית – ייקבע איש קשר אחד שיהיה מוסמך למסור ולקבל פרטים מהחוויה האיסלנדית, למען יעילות התהליך. איש הקשר ירכז את כל דרישות ושאלות המטיילים בקשר לטיול (כגון אופיו, תקציב, כמות מטיילים וכד’), יעביר לקבוצה את התשובות והשאלות שיקבל מהחוויה האיסלנדית לצורך בניית מסלול הטיול. 
  8. נציג החוויה האיסלנדית יתאם שיחה טלפונית או שיחה בזום עם המטיילים (במקרה של עד זוג) או נציג המטיילים (במקרה של קבוצה) בכדי להשיב לשאלות ולקבל את בקשותיהם לגבי מסלול הטיול אותו ירצו שהחוויה האיסלנדית תתאים להם. 
  9.   בהתאם לבקשות המטיילים (או נציגם במקרה של קבוצה) החוויה האיסלנדית תרכיב ותתאים תוכנית טיול מותאמת אישית ותשלח טיוטת תוכנית טיול כתובה אל המטיילים (או נציגם במקרה של קבוצה). המטיילים יעבירו לחוויה האיסלנדית הערות ושאלות בנוגע לתוכנית שנשלחה והחוויה האיסלנדית תערוך שינויים ותיקונים בהתאם (בתנאי שאינם חורגים מהותית מהגדרות ובקשות המטיילים במסגרת השיחה הראשונה). 
  10. מובהר כי מסגרת המענה על שאלות והערות היא הגדרות ובקשות המטיילים במסגרת השיחה הראשונה ולא שינוי מהותי של אופי הטיול והרכבו. שינוי מהותי באופי הטיול והרכבו כפוף להזמנה חדשה של הכנת מסלול טיול מותאם אישית ואינו מתאפשר במסגרת סבב תיקונים כאמור.
  11. לאחר משלוח של הטיוטה המתוקנת (לאחר הערות ושאלות המטיילים), יקיים שיחה טלפונית או בזום נציג החוויה האיסלנדית עם המטיילים (או נציגם במקרה של בקבוצה) לצורך מענה על שאלות ועריכת תיקונים נקודתיים במסגרת ההגדרות ובקשות המטיילים מהפגישה הראשונה. ככל שנדרש, לאחר שיחה זו (ככל שתתקיים) תישלח תוכנית הטיול המעודכנת והסופית. 
  12. מובהר כי שירות בניית תוכנית טיול מותאמת אישית מסתיימת לאחר משלוח תוכנית טיול התואמת את הגדרות ובקשות המטיילים במסגרת הפגישה הראשונה ושעליה אין למטיילים הערות מהותיות או לאחר סבב התיקונים ופגישת הסיכום כמפורט לעיל. שירותים נוספים מעבר לאמור יבוצעו בהתאם לזמינות נציגי החוויה האיסלנדית ותשלום נוסף לפי הצעת מחיר נפרדת.
 3. הגבלת אחריות בקשר לשירותים והחבילות
  1.   אף שהחוויה האיסלנדית עושה מאמצים לעדכן את המידע הקיים במדריכי הטיול ולהתעדכן בנוגע למסלולי טיול שנבנים על ידה, המידע נכון למועד העדכון של מדריך הטיול הרלוונטי או פגישת הייעוץ או בניית מסלול טיול מותאם אישית. מטבע הדברים, זמינות ואיכות מקומות יכולים להשתנות בכל עת. החוויה האיסלנדית לא תהיה אחראית לכל שינוי שכזה והלקוח מוותר בזאת על כל אחריות, טענה או דרישה בעניין מהחוויה האיסלנדית, לרבות כל נזק ישיר או עקיף.
  2.      אתר החוויה האיסלנדית משווק, מפרסם ומאפשר רכישה של אטרקציות ו/או שירותים (כגון: שיט, טיולים, בתי מלון ועוד) שמסופקים בפועל על-ידי צדדים שלישיים. על אף שהחוויה האיסלנדית עושה את מירב המאמצים לוודא שכל האטרקציות ו/או השירותים המשווקים על-ידה באתר הינם ברמה גבוהה וזאת בהתאם לניסיון עבר בעבודה מול אותם צדדים שלישיים, מובהר בזאת כי הצד השלישי המספק את האטרקציות ו/או השירותים בפועל הוא האחראי הבלעדי לטיבם ואין בפרסום באתר בכדי להוות אינדיקציה לטיב ואיכות השירות שיסופק בפועל על-ידי הצד השלישי, או להוות המלצה כלשהי של החוויה האיסלנדית לרכישת אטרקציה או שירות כזה או אחר. מלוא האחריות על כל שירות שיבוצע על ידי צד שלישי הנה של הצד המבצע והחוויה האיסלנדית לא תישא בכל אחריות בקשר לאטרקציות ושירותים המסופקים על ידי צד שלישי, למעט אחריותה לבצע הזמנה עבור הלקוח אצל הספק הרלוונטי, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד החוויה האיסלנדית בהקשר זה. 
  3.      כמו כן, אין באמור במדריכי הטיול או בבניית תוכנית טיול מותאמת אישית בכדי להוות חוות דעת להתאמת המסלול או הטיול לאדם כזה או אחר, להוות המלצה או ייעוץ או חוות דעת לגבי מסלול טיול או טיול באיסלנד בכלל. על הלקוח לוודא את הנתונים, לערוך בירורים עצמאיים ולפעול בהתאם לרצונותיו, מגבלותיו, חוקי וכללי המקום והאתרים, מצב הדברים בשטח וכד’. 
  4.   השימוש במדריך הטיולים הוא באחריות הלקוח והוא ניתן ללקוח As-Is, ללא כל התחייבות מצד החוויה האיסלנדית. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד החוויה האיסלנדית, לרבות בכל הנוגע לנזק ישיר או עקיף, הנובע מטיול באיסלנד ו/או שימוש או הסתמכות על מדריך טיול או פגישת ייעוץ או מסלול טיול מותאם אישית, והחוויה האיסלנדית לא תהיה אחראית למעשיו או תוצאות מעשיו של כל אדם.
 1. תשלומים, מחירים ומבצעים
  1.    כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ
  2.   מחירי החבילות ושירותי החוויה האיסלנדית עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החוויה האיסלנדית. המחיר שיחייב את הלקוח יהיה המחיר בעת ביצוע ההזמנה והתשלום באתר (או בהתאם להצעת מחיר פרטנית).
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באתר יכול שיוצגו מבצעים והנחות בקשר לחבילות שונות מעת לעת. מימוש והשתתפות במבצע כפוף להשלמת הזמנה שבמסגרת המבצע באמצעות האתר בלבד. החוויה האיסלנדית רשאית לשנות או להפסיק כל מבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  4.   למען הסר ספק, מובהר כי שעון השרת של האתר יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור התשלום ושעת הוצאת קבלה על ידי החוויה האיסלנדית. 
  5.   כל תשלום שיתבצע לפי תקנון זה יהיה כפוף להוראות הדין, לרבות להוראות חוק כרטיסי חיוב, תשמ”ו-1986, וחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ותקנותיו.
 2. ביטולי עסקאות 
  1.   בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו, לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 (“חוק הגנת הצרכן“):
   1.    ניתן לבטל רכישת חבילה בסיסית בתוך 14 ימים ממועד רכישתה, בתנאי שהלקוח לא נכנס לאזור האישי או לקבוצת המסרים המיידיים. לא ניתן לבטל רכישת חבילה בסיסית לאחר כניסה לאזור האישי או לקבוצת המסרים המיידיים. 
   2. ניתן לבטל רכישת חבילה בהתאמה אישית בתוך 14 ימים ממועד רכישתה, כל עוד לא התקיימה השיחה הראשונה עם נציג החוויה האיסלנדית או החלה העבודה על הכנת מסלול טיול מותאם אישית. מובהר כי ככל ומזמין או מזמיני חבילה בהתאמה אישית ערכו שיחה ראשונה עם נציג החוויה האיסלנדית יחויבו בתשלום מלא עבור החבילה שהזמינו. 
  2. החוויה האיסלנדית רשאית להפסיק שימוש של משתמש באתר בכל מקרה של פעולה בניגוד לתקנון ו/או הוראות הדין, ואולם אין באי הפסקת שימוש כדי לפטור את המשתמש מאחריות לאמור ולהוות הסכמתה לפעולות כאמור. 
  3.   החוויה האיסלנדית תהיה רשאית לחסום משתמשים שהפרו את תנאי התקנון, לבטל את המנוי שלהם ו/או את חברותם בקבוצת מסרים מידיים ו/או כל שירות אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
  4. ביטולי אטרקציות ושירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים יבוצעו ישירות מול אותם ספקים וכפוף למדיניות הביטולים החלה אצלם. 
 3. תמיכה ושירות
  1.   החוויה האיסלנדית תעניק למזמין תמיכה ושירות בקשר לשימוש באתר ותפעולו בשעות העבודה הרגילות של החוויה האיסלנדית, שהנן ימים א’-ה’, בין השעות 12:00-20:00 שעון ישראל, לא כולל חגים ומועדי ישראל (כולל ערב חג ומועד). 
  2.   לקוח יהיה רשאי ליצור קשר עם החוויה האיסלנדית לקבלת תמיכה ושירות כאמור לפי האמור בסעיף 10 להלן.
 4. קניין רוחני
  1.   כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות זכויות יוצרים) באתר והתוכן שפורסם בו (לרבות מדריכי הטיולים), תוכניות טיול בהתאמה אישית וכל מידע שיפורסם בקבוצת המסרים המיידיים יהיו בבעלותה הבלעדית של החוויה האיסלנדית, לרבות שמה, סימני מסחר (בין אם רשומים ובין אם לאו) וזכויות יוצרים, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור): עיצובו, יישומיו, תוכנו וקוד מחשב הקשורים באתר ועיצוב חוויית המשתמש שלו (UX/UI). 
  2.   אין בפרסום תוכן באתר או מתן גישה אליו (לרבות מדריכי טיול) או בהכנה ומשלוח תוכנית שהותאמה אישית או במתן גישה לקבוצת מסרים מיידיים, כדי להעניק זכות לכל צד ג’ בו, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. 
  3.   מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי אין להשתמש, לשכפל, להעתיק (לרבות באמצעות אחסון באמצעי אלקטרוני או טכנולוגי אחר), להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג, לשדר, לבצע בפומבי ו/או להעמיד לרשות הציבור (לרבות באמצעים אלקטרוניים) כל קניין רוחני הקשור לאתר (לרבות תכנים דיגיטליים), מדריכי טיול, תוכניות טיול בהתאמה אישית או מידע בקבוצת המסרים המיידיים, שלא בהתאם לתקנון זה או הסכמה מראש ובכתב של החוויה האיסלנדית
  4.   למעט לשימוש המותר באתר כאמור בתקנון זה, אין לבצע כל שימוש באתר או בנתונים או במידע המתפרסמים בו ללא הסכמת החוויה האיסלנדית, לרבות סריקת התוכן, עיבודו, קטלוגו והצגתו במדיות אחרות.
  5.   אין בתקנון ו/או בדבר כלשהו המופיע באתר כדי להוות מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו בשירותים המוצעים באתר, לרבות בקניין החוויה האיסלנדית או בתוכן המועלה על ידה.
 5. יצירת קשר
  1. ניתן ליצור קשר עם החוויה האיסלנדית באמצעות לחצן “צור קשר”, או בדואר אלקטרוני: [email protected]
  2. ניתן ליצור קשר עם החוויה האיסלנדית כאמור בשעות העסקים הרגילות, כאמור בסעיף 8 לעיל.
  3. יצירת קשר עם החוויה האיסלנדית תהווה הסכמת המשתמש לקבלת חומר מענה, חומר פרסומי, שיווקי, ניוזלטרים וכד׳.
 6. קישורים מחוץ לאתר  

ייתכן ותוכן המפורסם באתר יהיה ניתן לקישור ושיתוף באתרים, אפליקציות ופלטפורמות אחרות שאינן בבעלות או בשליטת החוויה האיסלנדית. לחוויה האיסלנדית אין כל שליטה, והיא מסירה כל אחריות, בקשר לתוכן שיפורסם באתרים ופלטפורמות אחרות, לרבות כללי האתיקה, פרטיות, קניין רוחני וכד’ החלים באתרים ופלטפורמות אחרים.

 1. הגבלת אחריות על שימוש באתר
  1. בעצם הכניסה והשימוש באתר כל משתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר מתאפשר לו כמות שהוא (As-Is), ללא כל אחריות והתחייבות מצד החוויה האיסלנדית, למעט כמפורט במפורש בתקנון זה
  2.   השימוש באתר הוא באחריות המשתמש בלבד.
  3. החוויה האיסלנדית אינה מתחייבת כי התוכן ו/או השירותים באתר יהיו נקיים מתקלות, כשלים והפרעות (לרבות וירוס מחשב).
  4. החוויה האיסלנדית (לרבות כל חברה קשורה, בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה, עובדים וכל מי שפועל מטעם אלה ו/או בשמם) לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, נזק לרכוש כזה או אחר הקשור באתר ו/או הנובע מהאתר, ו/או אי יכולת לבצע הרשמה לאתר ו/או כניסה אליו, ו/או מהתוכן שיפורסם באתר, וכן כל נזק (לרבות נזק גוף) ישיר ו/או עקיף הקשור בתפקוד לקוי של האתר ו/או בפעולה לפי תוכן המפורסם בו, לרבות, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל – בעיות זמינות, תקלות תקשורת, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת באמצעות קטין או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוסו, פעולה שתבוצע על-ידי צד ג’ כלשהו שיגרום לנזק באתר ו/או ישתמש בסיסמת המשתמש ללא הרשאה. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור כנגד החוויה האיסלנדית.
 2. אבטחת האתר
  1. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות לשיבוש פעילות האתר, לרבות:
   1. חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים;
   2. שימוש באתר תחת זהות בדויה ו/או התחזות לאחר;
   3. בדיקה, סריקה ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירות האתר;
   4. שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש השירותים המוענקים באתר ו/או פעילות השרתים באמצעותם האתר פועלת.
 3. הפרה ושיפוי
  1. הפרת תנאי התקנון עלולה להביא להפסקת אפשרות שימוש של משתמש או לקוח המפר באתר, לנקיטת הליכים משפטיים ו/או שימוש בכל אמצעי משפטי אחר כנגד המשתמש או הלקוח המפר.
  2. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, כל משתמש ולקוח מתחייב לשפות ולפצות את החוויה האיסלנדית, עובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו יפר את תנאי התקנון ו/או יפעל בקשר עם האתר, שירותיו ו/או התוכן הכלול בו או תוכן אחר שיסופק על ידי החוויה האיסלנדית בניגוד להוראות כל דין ו/או הוראות התקנון. 
  3. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לאקדמיה, לרבות למי מעובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה או למי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.
 4. התיישנות

כל תביעה של מזמין בגין כל עילה נגד החוויה האיסלנדית מתיישנת בתוך שנה מיום שנודע למשתמש עליה לראשונה. לאחר שנה זו, ייחשב המשתמש כמי שוויתר על כל הזכויות הקשורות בתביעה זו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מתוקף וכלליות הגבלת האחריות וויתור על זכויות שונות בתקנון. 

 1. דין חל וסמכות שיפוט

הדין החל על כל מחלוקת ו/או פרשנות בעניין התקנון הנו הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו, בלבד. 

תקנון זה מעודכן ליום 24 במאי 2021.

מדיניות פרטיות וקוקיות (Cookies)

 1. מדיניות פרטיות וקוקיות (Cookies) זו מהווה חלק מתקנון האתר. אלא אם אמור במפורש אחרת, משמעות המונחים במדיניות פרטיות וקוקיות זו תהיה כאמור בתקנון. כמו כן, הוראותיו הכלליות של התקנון חלות עליה (לרבות סעיף 15 – התיישנות; וסעיף 16 – דין חל וסמכות שיפוט).
 2. פרטיות
  1. החוויה האיסלנדית מייחסת חשיבות רבה לפרטיות המשתמשים והיא עושה מאמצים על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים באתר. להלן מדיניות החוויה האיסלנדית בנוגע לטיפול במידע הנאסף על ידה בקשר לשימוש באתר.
  2. החוויה האיסלנדית לא תשתף ו/או תעביר לצד ג’ כל פרט מפרטיו האישיים של משתמש ללא הסכמתו המפורשת. 
  3. החוויה האיסלנדית תהיה רשאית להעביר את המידע אל מחוץ למדינת ישראל, בכפוף לדין הישראלי, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס”א-2001, וכן לרבות לספקי שירות המספקים לה שרתי מחשב. 

נכון למועד זה, מאגר המידע של החוויה האיסלנדית מאוחסן בשרתי חברת Cloudways, והמדינות בהן יש ל-Cloudways שרתים הנן ארה”ב, צרפת, גרמניה, סינגפור, אירלנד, אנגליה, ברזיל, קנדה, הולנד, יפן, דרום קוריאה, הולנד, אוסטרליה, סין, בחריין, שוודיה ובלגיה. לפי מדיניות הפרטיות שלהם, Cloudways שומרת מידע בתוך האיחוד האירופאי (EU) או האזור הכלכלי האירופאי (EEU) או מדינות מחוץ לאזורים אלה שהמועצה האירופאית מצאה שהם מעניקות רמת הגנה מספקת, וכאשר נדרשת העברת מידע למדינות אחרות הם מציינים כי הם נוקטים באמצעים מספקים נוספים. ניתן לקרוא בהרחבה את מדיניות הפרטיות של Cloudways בכתובת: https://www.cloudways.com/en/terms.php#privacy, וספציפית לעניין העברת מידע תחת הכותרת: “TRANSFER TO THIRD COUTRIES”.

 1. על אף האמור, המשתמש מסכים כי החוויה האיסלנדית תעביר לחברות כרטיסי האשראי מידע של המשתמש (ככל שתתבקש לעשות כן ובכפוף לכל דין), לרבות שם מלא, מס’ תעודת זהות (ככל שיימסר), כתובת ומוצרים שרכש, לצורך עמידה בדרישות החוק בנוגע למניעת הלבנת הון, לרבות בקרת זהות משתמשים ומטרות החיוב. העברה כאמור תהיה לבקשת חברות כרטיסי האשראי או באופן יזום על ידי החוויה האיסלנדית.
 2. בעת שימוש באתר, נאספים באופן אנונימי ואוטומטי באמצעים טכנולוגיים פרטים מהמכשיר (נייד, מחשב וכו’) ממנו המשתמש גולש באתר. המידע שנאסף נשמר על ידי האתר והחוויה האיסלנדית רשאית להשתמש בו לצורך מניעת פריצות לאתר וניתוח הפעולות המבוצעות באתר על ידי משתמשים, זאת בכדי לספק חווית משתמש ברמה גבוהה יותר עבור המשתמשים באתר. המידע שיכול ויאסף באמצעים אוטומטיים טכנולוגיים הנם: כתובת IP, תאריך ושעת גלישה באתר, סוג וגרסת מערכת הפעלה ומיקום.
 3. במסגרת השימוש באתר יאספו ויישמרו על ידי החוויה האיסלנדית פרטים אישיים אשר נמסרו על ידי המשתמש, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, היסטוריית רכישות ומידע נוסף שנמסר במסגרת ההרשמה וקבלת שירותים מהחוויה האיסלנדית. החוויה האיסלנדית תהיה רשאית להשתמש במידע זה בגדר תפעול השימוש של המשתמש באתר ואספקת שירותים למשתמש (לרבות לאחר השימוש באתר) וכן לצרכים פנימיים ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות קוקיות (כהגדרת מונח זה להלן).
 4. האתר עשוי לבקש הרשאה לקריאת מיקומו של המשתמש וככל שמשתמש יאשר זאת – המידע אודות מיקומו עשוי להישמר על ידי החוויה האיסלנדית לצורך משלוח הצעות רלוונטיות למשתמש ואספקת שירותי התאמה אישית וחיפוש על ידי המשתמש. 
 5. שימוש בפרטים אישיים של משתמש יעשה בגדר הצרכים העולים מן השימוש באתר במצבים בהם הדין מחייב את החוויה האיסלנדית למסור את המידע או אם מתעורר החשד שמשתמש מנסה לפגוע או פוגע באתר בזדון.
 6. החוויה האיסלנדית תהיה רשאית לשלוח אל משתמש שנתן הסכמתו לכך, חומר פרסומי, שיווקי, ניוזלטרים וכד’.
 7. יצירת קשר עם החוויה האיסלנדית תהווה הסכמת המשתמש לקבלת חומר מענה, חומר פרסומי, שיווקי, ניוזלטרים וכד׳.
 8. משתמש יהיה רשאי להודיע לחוויה האיסלנדית בכתב, או בדרך בה נשלחו אליו חומרים כאמור, על סירובו לקבל את החומרים האמורים בסעיף זה והחוויה האיסלנדית תסיר אותו מרשימת התפוצה שלה. 
 9. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הפרטיות“) משתמש זכאי לעיין במידע אודותיו המצוי במאגר מידע (כהגדרת המונח בחוק הפרטיות) של החוויה האיסלנדית או אצל מי שמחזיק עבורה במאגר המידע. משתמש רשאי אף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק, בכפוף לחוק הפרטיות. ניתן לפנות אל החוויה האיסלנדית בבקשות אלו באמצעות לשונית ‘צור קשר’ באתר או לפנות אל החוויה האיסלנדית באמצעים המפורטים באתר או בתנאי השימוש.
 1. עוגיות (“Cookies”) 
  1. כמו מרבית האתרים גם אתר זה משתמש בקוקיות (“Cookies” או “קוקיות“) – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של המכשיר ממנו גולש המשתמש באתר (מחשב, טלפון נייד וכו’). הקוקיות מאפשרות לאקדמיה או לצדדים שלישיים לזהות את המשתמש ולאפשר התחברות ושימוש נוח יותר באתר. כמו כן, הקוקיות משמשות לאימות פרטי המשתמש, התאמת האתר להעדפותיו האישיות וכן משמשות לצרכי אבטחת מידע ואיסוף נתונים סטטיסטיים. יצוין, כי קוקיות אלו לא יכילו פרטים אישיים. 
  2. החוויה האיסלנדית עשויה לעשות שימוש בכלים אנליטיים בכדי לנתח את שימוש המשתמש באתר, לרבות Google Analytics. המידע שנאסף באמצעות הכלי האמור עשוי להיות מאוחסן בשרתי החברה שתפעיל את שירותי האנליטיקה (כגון גוגל), לרבות כתובת ה-IP של המשתמש והעמודים בהם המשתמש גלש או עשה שימוש. 
  3. ישנן קוקיות שנמחקות בסיום הגלישה באתר וישנן שנשארות על המכשיר ממנו גולש המשתמש באתר.
  4. ניתן למצוא פרטים נוספים בנושא באתר: www.allaboutcookies.org ו-www.networkadvertising.org.  
  5. מעצם שימושך באתר הנך מסכים לשימוש האתר בקוקיות

נוסח מעודכן ליום 3 באוגוסט 2021.

 

ברוך שובך!